فهرست

شهرستان نظر آباد

بازدید مسئولین نظرآبادی از کتابخانه‌های عمومی این شهرستان
همزمان با بیست و نهمین دوره هفته کتاب صورت پذیرفت؛

بازدید مسئولین نظرآبادی از کتابخانه‌های عمومی این شهرستان

همزمان با بیست و نهمین دوره هفته کتاب، بازدید مسئولین نظرآبادی از کتابخانه‌های عمومی این شهرستان بازدید کردند

27 /8/ 1400
مشاهده
برنامه‌های متنوع اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان نظرآباد
همزمان با آغاز بیست و نهمین دوره هفته کتاب برگزار شد؛

برنامه‌های متنوع اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان نظرآباد

اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان نظرآباد به مناسبت بیست و نهمین دوره هفته کتاب، برنامه‌های متنوعی اجرایی نمود.

25 /8/ 1400
مشاهده